Klachtenreglement

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie, de rechtspersoon Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering,
 • Medewerker, een persoon in dienst bij de organisatie
 • Bewindvoerder, de Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering
 • Klager, client/bewindvoerder/curator
 • Brancheorganisatie, BPBI
 • Client, waarvoor een beheerovereenkomst is getekend
 • Bezwaar, een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de bewindvoerder/organisatie
 • Klacht, een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie/bewindvoerder.

Artikel 2

Werkingssfeer
Cliënt, waarvoor een getekende beheerovereenkomst aanwezig is.
Cliënt kan zich laten vertegenwoordigen door rechtspersoon (bewindvoerder/curator) of gemachtigde.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van het bestuur van Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door het bestuur van de Stichting is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de organisatie. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de klager
 • de dagtekening
 • een omschrijving van de klacht

Correspondentieadres organisatie:

Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering
t.a.v. Secretaris
Sterredreef 50
4567 BL Clinge.

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • de klacht anoniem is
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 maand voor indiening heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door het bestuur van Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door het bestuur van Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van de BPBI.

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9

Het bestuur van Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Stichting SIB
's Gravenstraat 181
4567 AD Clinge
Postadres:
Sterredreef 50
4567 BB Clinge
0114 - 382 283
0114 - 382 284
06 1226 5495

info@stichting-sib.nl
stichting-sib.nl