Privacy policy

Stichting Inkomensbeheer-en Bewindvoering hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Inkomensbeheer- en Bewindvoering houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Inkomensbeheer- en Bewindvoering zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen of klachten hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Inkomensbeheer- en Bewindvoering

Sterredreef 50
4567 BL Clinge

tel. 0114 38 22 83
tel. 0114 38 22 84
tel. 06 12 26 54 95

info@stichting-sib.nl

Stichting SIB
's Gravenstraat 181
4567 AD Clinge
Postadres:
Sterredreef 50
4567 BB Clinge
0114 - 382 283
0114 - 382 284
06 1226 5495

info@stichting-sib.nl
stichting-sib.nl